Bột Ớt Cay Paprika Dani – Hot Paprika 800 g

Original price was: 600.000.Current price is: 516.000.

Bột Ớt Ngọt Paprika Dani – Sweet Paprika 800 g

Original price was: 600.000.Current price is: 516.000.

Lá Húng Quế Khô Dani – Basil Leaves 1,5 kg

Original price was: 700.000.Current price is: 618.000.

Lá kinh giới khô Dani – Oregano Leaves 1 kg

Original price was: 600.000.Current price is: 564.000.

Gia vị Italy flavor seasoning hiệu Dani 375 g

Original price was: 400.000.Current price is: 384.000.

Tiêu 5 màu nguyên hạt Five peppers seasoning hiệu Dani 40 g

Original price was: 140.000.Current price is: 133.320.

Gia vị Italy flavor seasoning hiệu Dani 50 g

Original price was: 140.000.Current price is: 132.000.

Bột Ớt Ngọt Parika – Sweet Parika 45g

Original price was: 45.000.Current price is: 42.240.

Lá thơm khô tổng hợp Dani – Provence Herbs 15 g

Original price was: 45.000.Current price is: 42.240.

Lá Húng Quế Khô Dani – Basil Leaves 15 g

Original price was: 45.000.Current price is: 42.240.

Bột Lá Nguyệt Quế – Ground Bay 30g

Original price was: 55.000.Current price is: 50.040.

Lá kinh giới khô Dani Oregano Leaves 11g

Original price was: 42.000.Current price is: 38.880.

Lá mùi tây khô Dani – Parsley Leaves 13 g

Original price was: 46.000.Current price is: 42.240.

Lá hương thảo khô Dani – Rosemary Leaves 15 g

Original price was: 45.000.Current price is: 38.800.

Lá húng tây khô Dani Thyme Leaves 2kg

Original price was: 1.212.500.Current price is: 970.000.

Lá hương thảo khô Dani Rosemary Leaves 2kg

Original price was: 735.000.Current price is: 588.000.